องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-795354

No title
 
 
New Document

วิสัยทัศน์กว้างไกล

บริหารโปร่งใส

ให้บริการชุมชน

นำตำบลก้าวหน้า

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ โครงการอบรมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสาภ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งานประเพณีสรงน้ำและนมัสการพระพุทธสามัคคีเมตตา วันที่ 9 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 (3) อ่านต่อ ll 27 พ.ย. 58 - 15:41 น.

   ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 (2) อ่านต่อ ll 27 พ.ย. 58 - 15:40 น.

   ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 (1) อ่านต่อ ll 27 พ.ย. 58 - 15:32 น.

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานทั่วไป อ่านต่อ ll 10 ก.ย. 58 - 12:04 น.

   เชิญชวนประชาชนทั่วไปเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจ(AEC) อ่านต่อ ll 21 พ.ค. 58 - 10:59 น.

   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 12 ม.ค. 58 - 14:32 น.

   ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อ่านต่อ ll 17 ต.ค. 57 - 16:04 น.

   รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2556 อ่านต่อ ll 19 ก.ย. 56 - 10:10 น.

   ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น อ่านต่อ ll 11 ก.ค. 56 - 10:31 น.

   รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 10 พ.ค. 56 - 13:40 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายบ้านสลี -บ้านน้ำพิ อ่านต่อ ll 29 เม.ย. 62 - 16:14 น.

   รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 อ่านต่อ ll 17 เม.ย. 62 - 14:04 น.

   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2562) อ่านต่อ ll 10 เม.ย. 62 - 14:43 น.

   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 อ่านต่อ ll 10 เม.ย. 62 - 14:38 น.

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1) อ่านต่อ ll 18 มี.ค. 62 - 15:30 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 12 ก.พ. 62 - 15:37 น.

   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 12 ก.พ. 62 - 13:48 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งผึ้ง-อ่างน้ำเลียบ หมู่ที่ 5 อ่านต่อ ll 11 ก.พ. 62 - 11:42 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งช้าง- ห้วยน้ำริน หมู่ที่ 2 อ่านต่อ ll 11 ก.พ. 62 - 11:39 น.

   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งช้าง-ห้วยน้ำริน หมู่ที่ 2 อ่านต่อ ll 7 ก.พ. 62 - 15:43 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

  แนะนำผู้บริหาร อบต.
แนะนำผู้บริหาร อบต.
นายประวิตร  ก้อนบาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางชนานาถ  สิริเดชากิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แนะนำ เสนอแนะ
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55130

ติดต่อสอบถาม Tel. 0-5479-5354, 0-5471-8843   E-Mail. thungchang96@gmail.com

เริ่มนำเสนอเมื่อ 10 มิถุนายน 2555.