องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-795354

No title
 
 
New Document

วิสัยทัศน์กว้างไกล

บริหารโปร่งใส

ให้บริการชุมชน

นำตำบลก้าวหน้า

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ โครงการอบรมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสาภ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งานประเพณีสรงน้ำและนมัสการพระพุทธสามัคคีเมตตา วันที่ 9 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมผนังกันดิน คสล. ทางเข้าบ้านบ้านปางแก หมุูู่่ที่ 7ง อ่านต่อ ll 5 ม.ค. 60 - 17:47 น.

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครการปรับปรุงระบบน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางแก หมุูู่่ที่ 7 อ่านต่อ ll 5 ม.ค. 60 - 17:43 น.

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางแก หมุูู่่ที่ 7 อ่านต่อ ll 5 ม.ค. 60 - 17:41 น.

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะประโยชน์ฯ อ่านต่อ ll 5 ม.ค. 60 - 17:38 น.

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะประโยชน์ อ่านต่อ ll 5 ม.ค. 60 - 17:35 น.

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแบบ Over Lay สายทาง นน. 4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1291–บ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 7 อ่านต่อ ll 10 ต.ค. 59 - 16:05 น.

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแบบ Over Lay สายทาง นน. 4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1291–บ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 7 อ่านต่อ ll 10 ต.ค. 59 - 16:04 น.

   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง(จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560) อ่านต่อ ll 7 ต.ค. 59 - 15:30 น.

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครการซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง บ้านปางแก หมู่ที่ 7 อ่านต่อ ll 26 ก.ย. 59 - 10:32 น.

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครการงานซ่อมบำรุงถนนลาดยาง บ้านปางแก หมู่ที่ 7 อ่านต่อ ll 9 ก.ย. 59 - 17:21 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

  แนะนำผู้บริหาร อบต.
แนะนำผู้บริหาร อบต.
นายประวิตร  ก้อนบาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางชนานาถ  สิริเดชากิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แนะนำ เสนอแนะ
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55130

ติดต่อสอบถาม Tel. 0-5479-5354, 0-5471-8843   E-Mail. thungchang96@gmail.com

เริ่มนำเสนอเมื่อ 10 มิถุนายน 2555.