องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-795354

No title
 
 
New Document

วิสัยทัศน์กว้างไกล

บริหารโปร่งใส

ให้บริการชุมชน

นำตำบลก้าวหน้า

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ โครงการอบรมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสาภ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งานประเพณีสรงน้ำและนมัสการพระพุทธสามัคคีเมตตา วันที่ 9 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อ่านต่อ ll 20 ม.ค. 63 - 15:10 น.

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 อ่านต่อ ll 18 พ.ย. 62 - 14:28 น.

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 อ่านต่อ ll 18 พ.ย. 62 - 14:23 น.

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 อ่านต่อ ll 18 พ.ย. 62 - 11:41 น.

   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ ll 12 พ.ย. 62 - 15:03 น.

   ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ ll 12 พ.ย. 62 - 15:02 น.

   ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อ่านต่อ ll 13 ส.ค. 62 - 16:51 น.

   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 อ่านต่อ ll 24 มิ.ย. 62 - 10:14 น.

   รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม อ่านต่อ ll 24 มิ.ย. 62 - 10:13 น.

   รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม อ่านต่อ ll 24 มิ.ย. 62 - 10:12 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาการตรวจรับงานจ้างในโครงการขยายเขตประปาบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 อ่านต่อ ll 19 พ.ค. 63 - 11:44 น.

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.36-004 สายบ้านสลี-บ้านน้ำพิ หมู่ที่ 3 อ่านต่อ ll 15 พ.ค. 63 - 13:20 น.

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นน4017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ ll 14 พ.ค. 63 - 13:45 น.

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 อ่านต่อ ll 13 พ.ค. 63 - 13:21 น.

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกวดราคากจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.36-004 สายบ้านสลี-บ้านน้ำพิ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 5 พ.ค. 63 - 10:15 น.

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.36-004 สายบ้านสลี-บ้านน้ำพิ อ่านต่อ ll 30 เม.ย. 63 - 16:06 น.

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สาย นน.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1291-บ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 7 อ่านต่อ ll 29 เม.ย. 63 - 16:05 น.

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ(ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ) อ่านต่อ ll 28 เม.ย. 63 - 15:55 น.

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563(จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นน.4017 บ้านปางแก หมู่ที่ 7) อ่านต่อ ll 23 เม.ย. 63 - 09:44 น.

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563(จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.36-004 สายบ้านสลี-บ้านน้ำพิ อ่านต่อ ll 21 เม.ย. 63 - 15:21 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

  แนะนำผู้บริหาร อบต.
แนะนำผู้บริหาร อบต.
นายประวิตร  ก้อนบาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางชนานาถ  สิริเดชากิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แนะนำ เสนอแนะ
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55130

ติดต่อสอบถาม Tel. 0-5479-5354, 0-5471-8843   E-Mail. thungchang96@gmail.com

เริ่มนำเสนอเมื่อ 10 มิถุนายน 2555.